no-eyes-to-be-seen

– no eyes to be seen –
Gips auf Leinwand
100 x 100
1.690,- + 190,- Rahmen