shame

– shame –
Gips auf Leinwand
160 x 100
2.690,- + 240,- Rahmen